غواصی در دریای همیشه خلیج‌فارس

شنا کردن در دریای خلیج‌فارس انسان را از درون خود آزاد می‌کند، وآزادی به ارمغان می آورد.

Number of Stake Pools: 8

Weighted ROS: 0.00%

Created by @majidrashidi109

Last Updated: 1 year, 7 months ago

Ticker Name Fees Lifetime ROS Active Stake Pledge Blocks
340.0 + 3.00% 0.00% 79.1 496K 0
CORN Cornerstone 345.0 + 5.00% 0.00% 7.73K 6K 0
345.0 + 0.00% 0.00% 2.27 1K 0
IOGP Input Output Global (IOHK) - Private 500.0 + 100.00% 0.00% 0 64M 800
None None 345.0 + 5.00% 0.00% 15.4K 15.2K 0
UNIT UniTEGRITY 340.0 + 3.00% 0.00% 700 10K 0
340.0 + 1.00% 0.00% 1.05K 100 0
ADLF1 ADALF1 340.0 + 1.00% 0.00% 4.19 8.5K 0